Chức năng:
Trung tâm Thư viện có chức năng tham mưu cho Lãnh đạo trường về công tác thư viện. Tổ chức thực hiện các hoạt động nhằm cung cấp thông tin, tư liệu khoa học phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu của cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên.

Nhiệm vụ:
- Xây dựng kế hoạch phát triển thư viện.
- Bổ sung, phát triển nguồn lực thông tin trong nước và nước ngoài đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Nhà trường.
- Tiếp nhận các nguồn tài liệu do nhà trường xuất bản, các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu; khóa luận, luận văn, luận án của cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên; các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng hoặc trao đổi.
- Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý tài liệu; xây dựng hệ thống tra cứu thích hợp; thiết lập mạng lưới truy nhập và tìm kiếm thông tin tự động.
- Tổ chức phục vụ, hướng dẫn bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin - thư viện thông qua các hình thức phục vụ của thư viện phù hợp với quy định của pháp luật.
- Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ thư viện.
- Hợp tác với các thư viện, trung tâm thông tin trong và ngoài nước để trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn, công nghệ kỹ thuật mới và chia sẻ nguồn lực thông tin – thư viện.
- Thiết lập sơ đồ tổ chức và bố trí nhân sự nhằm thực hiện chức năng và nhiệm vụ thư viện hiệu quả.
- Tổ chức, quản lý tài sản, bảo quản, kiểm kê định kỳ vốn tài liệu, cơ sở vật chất kỹ thuật và tài sản khác của thư viện, tiến hành thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu lạc hậu, hư nát theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Giới thiệu, quảng bá nguồn lực thông tin tư liệu của thư viện đến với bạn đọc.
- Thực hiện báo cáo tình hình hoạt động hàng năm, báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của Lãnh đạo trường, đề nghị của các phòng ban chức năng trong Trường và của các bộ, ban, ngành liên quan.